Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
"Integracja - Edukacja - Sukces"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Wskaźniki projektowe

 

Wskaźnik rezultatu

  1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 30.

 

Wskaźnik produktu

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 28K , 32 M – 60 osób.
  2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – 9K, 11 M – 20 osób.