Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
"Integracja - Edukacja - Sukces"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Opis projektu

 

 

NAZWA PROJEKTU: Integracja – Edukacja - Sukces

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2017-09-01 - 2018-08-31

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.02.02 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych - ZIT (projekty konkursowe).  Obszar realizacji projektu: województwo świętokrzyskie – powiat kielecki – gminy :chmielnik i zagnańsk.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi: 318 495,17

BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE ,,NADZIEJA RODZINIE''

ul. Karczówkowska 36,

25-711 Kielce,

Telefon: 413669404,

Adres e-mail: a.jagodzinska@nadziejarodzinie.org.pl

Osoba do kontaktów: Angelika Jagodzińska.